Ako hodnotiť pracovný výkon projektových manažérov?

23. júla 2017

Hodnotenie pracovníkov je jeden z hlavných nástrojov riadenia a motivovania zamestnancov k vyšším pracovným výkonom. Vytvorenie hodnotiaceho systému je však zvyčajne dlhodobý proces chránený firemným know-how. No a hodnotenie projektových manažérov má svoje špecifiká, popísané v článku:

 

 

 

Ako hodnotiť pracovný výkon projektových manažérov?

projektový manažment

Na úvod terminologické vysvetlenie:

Anglický výraz “Project Manager” sa prekladá ako:

 • Projektový manažér – na označenie trvalej pracovnej pozície, zaoberajúcej sa riadením projektov;
 • Manažér projektu – na označenie dočasnej pracovného pozície v úlohe vedúceho projektového tímu (manažérom projektu môže byť aj Riaditeľ oddelenia či Riaditeľ firmy).

Pozn.: V praxi sa však veľmi často využíva označenie “projektový manažér” pre oba vyššie uvedené pozície.

Hodnotenie projektových manažérov

Iný systém hodnotenia je však potrebný pre hodnotenie projektových manažérov (trvalá pracovná pozícia) a iný pre manažérov projektov (dočasná pracovná pozícia).

 

Hodnotenie projektových manažérov

(trvalá pracovné pozícia)

 

KTO HODNOTÍ? Nadriadený.

AKO ČASTO? Minimálne 1x ročne, môže aj častejšie.

Hodnotenie projektových manažérov

PODĽA AKÝCH KRITÉRIÍ?

Kritériá a celý systém hodnotenia vytvára organizácia a je súčasťou firemného know-how (zvyčajne v metodike alebo smernici). Zvyčajne je pracovník hodnotený podľa nasledovných kritérií:

 • Splnenie dlhodobých rozvojových úloh (cieľov) z minulého hodnotenia;
 • Plnenie úloh a pracovná disciplína;
 • Vzdelanie a prax potrebná pre pracovnú pozíciu;
 • Ďalšie vzdelávanie sa (samoštúdium, školenia, semináre, konferencie…);
 • Jazyková pripravenosť pre pracovnú pozíciu (ak sa na pracovnej pozícii vyžaduje);
 • Fyzická pripravenosť na výkon profesie (ak sa na pracovnej pozícii vyžaduje, napr.: ozbrojené sily, policajný zbor, požiarnici, záchranári…);
 • a iné.

 

Jednotlivé kritériá (oblasti hodnotenia), môžu mať aj vlastné pod-kritériá hodnotenia.

Napríklad “Plnenie úloh a pracovná disciplína” môže mať pod-kritériá a meradlá výkonu:

 • Samostatnosť  (meradlá – Schopnosť samostatne plniť úlohy, Trvalé zlepšovanie, Iniciatíva…)
 • Kvalita práce (meradlá – Dodržanie postupov, Sebakontrola, Spoľahlivosť, Dodržanie termínov, Ochrana prostredia…)
 • Spolupráca (meradlá – Správanie sa v tíme, Tvorivosť, Výmena informácií, Zdieľanie znalostí a skúseností…)
 • a iné.

Hodnotenie projektových manažérov

Hodnotenie manažérov projektov

(dočasná pracovná pozícia)

Hodnotenie projektových manažérov

KTO HODNOTÍ?
Vhodným nástrojom je 360º hodnotenie:

 • hodnotí zadávateľ projektu (dočasný nadriadený), synonymom je dozor, dohľad, sponzor projektu či vlastník projektu,
 • hodnotia kľúčoví členovia projektového tímu (dočasní podriadení),
 • hodnotia užívatelia výstupov,
 • hodnotia dodávatelia,
 • hodnotia prípadne iní členovia dočasnej organizácie projektu (napr. vedúci kancelária riadenia projektov).

AKO ČASTO? Minimálne na konci projektu, môže aj častejšie najmä pri projektoch dlhších ako 1 rok.

PODĽA AKÝCH KRITÉRIÍ?

Kritériá stanovuje organizácia a je súčasťou firemného know-how (zvyčajne sú uvedené v metodike alebo smernici).

Pre každého hodnotiaceho sú však dôležité iné kritériá, podľa ktorých posudzuje prácu manažéra projektu (každý vidí manažéra projektu svojimi očami).

 

ZADÁVATEĽ PROJEKTU – KRITÉRIÁ HODNOTENIA

Zadávateľ projektu zastupuje záujmy investora (toho, kto za projekt platí), preto je pre neho dôležité splnenie CIEĽA projektu. Preto môžu byť stanovené nasledovné kritériá hodnotenia zamerané na splnenie CIEĽA projektu:

 • dodanie výstupov projektu a ich kvalita,
 • plnenie časového plánu projektu (splnenie dôležitých míľnikov),
 • čerpanie rozpočtu projektu.

Pozn.:
a) Kvalita výstupov sa posudzuje splnením očakávaní – teda stupňom splnenia dohodnutých technických a užívateľských vlastností výstupov.
b) Priebežné sledovanie plnenia cieľa projektu je možné metódou Riadenia vytvorenej hodnoty (Earned Value Management, EVM). Táto metóda je popísaná v knihe PROJEKTOVÉ MYSLENIE.

Ďalšie kritériá:

 • komunikácia, riadenie tímu a podávanie hlásení,
 • riešenie konfliktov,
 • riadenie zmien,
 • riadenie rizík (hrozieb a príležitostí projektu),
 • využívania firemných štandardov (metodiky, smernice, formulárov…),
 • a iné.

 

UŽÍVATELIA VÝSTUPOV PROJEKTU – KRITÉRIÁ HODNOTENIA

Užívatelia budú pracovať s výstupmi projektu. Uvedú ich do bežnej prevádzky. Preto je pre nich dôležité:

 • splnenie očakávaní na technické a užívateľské vlastnosti výstupov,
 • plnenie časového plánu dodávky výstupov,
 • zapracovanie požiadaviek na výstupy, riadenie zmien,
 • a iné.

 

ČLENOVIA TÍMU – KRITÉRIÁ HODNOTENIA

Priamo podriadení členovia tímu (najmä vedúci jednotlivých pod-tímov) sú dočasne podriadení manažérovi projektu a očakávajú od neho vedenie a kompetentné riadenie. Preto je pre nich dôležitý:

 • systém riadenia projektového tímu (zadávanie a preberanie prác),
 • komunikácia a spolupráca,
 • využívania firemných štandardov (metodika, smernice, formuláre…),
 • a iné

 

DODÁVATELIA – KRITÉRIÁ HODNOTENIA

Dodávatelia majú zvyčajne uzatvorenú zmluvu o dielo, preto je pre nich dôležité:

 • dodržanie zmluvných podmienok,
 • komunikácia a spolupráca,
 • spôsob riešenia sporných otázok,
 • a iné.

 

Pozn.:

Pri 360° hodnotení má aj hodnotený (manažér projektu) právo hodnotiť ostatných pracovníkov, s ktorými na projekte pracoval (zadávateľa projektu, členov tímu, užívateľov výstupov, dodávateľov…). 

Hodnotenie projektových manažérov

Škálovanie

Vhodným nástrojom je škálovanie (napríklad bodové 0 až 5, alebo A až F). To znamená ku každému kritériu hodnotenia priradiť hodnotiacu škálu.

Pre jednotné využívanie hodnotiacej škály je však potrebné každú číslicu či písmeno škály vysvetliť a opísať (kedy ho priradiť).

Následne pod škálu uviesť aj priestor pre slovné komentovanie, prečo bolo takého hodnotenie priradené.

Na konci hodnotiaceho dotazníka musí byť uvedené celkového hodnotenie jedným číslom alebo písmenom s patričným vysvetlením.

 

Funkčnosť hodnotiaceho systému

Ak chcete, aby systém hodnotenia fungoval, je potrebné vytvoriť organizačný štandard (metodiku alebo smernicu, platnú pre celú organizáciu). Následne všetci pracovníci zainteresovaní do hodnotiaceho procesu musia byť s týmto štandardom oboznámený. Hodnotená osoba musí poznať, čo sa od nej vyžaduje a ako to bude hodnotené. Hodnotiaci musí poznať, čo má od hodnoteného vyžadovať a ako to hodnotiť.

 

Vedenie hodnotiaceho rozhovoru

Na hodnotiaci pohovor sa musí pripraviť hodnotiaci aj hodnotený. Hodnotenie musí prebiehať v pokoji, najlepšie v miestnosti bez vyrušovania, vo vopred dohodnutom čase.

Dobrou praktikou je zahájiť pohovor otázkou na sebahodnotenie zamestnanca v jednotlivých oblastiach podľa vyššie uvedených kritérií. Až potom zverejniť hodnotenie. Na záver má mať hodnotený právo sa vyjadriť k hodnoteniu a prípadne obhajovať svoje názory formou argumentácie faktami.

Na záver hodnotenia sú zvyčajne hodnotenému pracovníkovi stanovené dlhodobé rozvojové úlohy (ciele) v jednotlivých oblastiach hodnotenia na ďalšie obdobie (do budúceho hodnotenia). Budúce hodnotenie sa začína vyhodnotením splnenia týchto dlhodobých rozvojových úloh (cieľov).

Hodnotenie projektových manažérov

Na miesto záveru

Je lepšie zaviesť jednoduchý systém hodnotenia ako žiadny.
Začnite a trvalo zlepšujte.

V knihe PROJEKTOVÉ MYSLENIE je uvedený zjednodušený vzorec pracovného výkonu:

 

PRACOVNÝ VÝKON = SCHOPNOSŤ  x  MOTIVÁCIA  x  PODMIENKY

 

Ak hľadáte príčiny, prečo niektorý pracovník nedosahuje požadovaný pracovný výkon, potom odpoveď nájdete v nasledujúcich 3 otázkach:

NEVIE?  Potom je potrebné ho zaškoliť, poradiť a dohliadať.

NECHCE?   Potom je potrebné nájsť vhodné motívy a stimuly. Vo výnimočnom prípade pracovníka preradiť alebo vymeniť.

NEMÔŽE?  Potom je potrebné vytvoriť podmienky na prácu.

 

Článok na stiahnutie:

Hodnotenie pracovného výkonu projektových manažérov.pdf (klikni)

 

Autor

Petr Všetečka PTBOKdoc. Ing. Petr VŠETEČKA, PhD.
certifikovaný projektový manažér IPMA-B a PRINCE2 Foundation
autor knihy PROJEKTOVÉ MYSLENIE (PTBOKTM Guide, www.ptbok.com)
autor manažérskeho vzdelávacieho programu AKADÉMIA PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU
+421 905 800 995
vsetecka@garantpp.sk

 

 

Ako sa stať profesionálom? 

Hľadáte RÝCHLE riešenie?
Odporúčame anglicko-slovenskú knihu Projektové myslenie (PTBOK Guide).

Hľadáte KOMPLEXNÉ a TRVÁCNE riešenie?
Odporúčame manažérsky tréningový program Akadémia projektového manažmentu.

Hľadáte INÉ riešenie?
Kontaktujte nás, poradíme Vám:
vsetecka@garantpp.sk
+421 905 800 995