IPMA, PRINCE2, PMI – aký je rozdiel?

 IPMA PRINCE2 PMI_2

Skratky IPMA, PRINCE2 a PMI sa používajú pre označenie troch celosvetovo najpoužívanejších štandardov projektového manažmentu, podľa ktorých je možné overiť odborné spôsobilosti projektových manažérov. Toto overenie odborných spôsobilostí sa nazýva certifikácia. Certifikáty podľa týchto štandardov majú medzinárodnú platnosť. Niektoré krajiny však môžu určitý štandard preferovať viacej a iný štandard menej.

 

Štandard IPMA (International Project Management Association)

Sídlo organizácie je vo Švajčiarsku a štandard je zameraný na overenie požadovaných spôsobilostí odborníkov na projektové riadenie. Certifikačný proces je zameraný na komplexné posúdenie osobnosti uchádzača a jeho praktických skúseností. Tento štandard je rozšírený po celom svete. Z európskych krajín ho výrazne preferuje napr. Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko a Česká republika. Konkurenčnou výhodou tohto štandardu je certifikácia v národných jazykoch (v slovenčine) a možnosť získanie certifikátu IPMA stupeň A, ktorý svojou hodnotou výrazne prevyšuje ostatné štandardy. Štandard je popísaný v originálnej anglickej publikácii ICB „IPMA Individual Competence Baseline“ a v slovenskej publikácii  SPS  „Súbor požadovaných spôsobilostí na projektové riadenie“.

Výraznou pomôckou pri štúdiu je originálna anglicko-slovenská kniha PROJEKTOVÉ MYSLENIE (PTBOK Guide, www.ptbok.com)

 

Štandard PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environment)

Štandard bol vyvinutý na zákazku pre britskú vládu a je považovaný na najrozšírenejší štandard v Európe. Pri certifikácii sa preveruje miera pochopenia celej metody PRINCE2 a schopnosť ju implementovať do praxe (nie praktické skúsenosti na reálnych projektoch). V porovnaní s inými štandardmi  sú nároky na získanie certifikátov PRINCE2 výrazne nižšie, čím sa môže znižovať hodnota certifikátu na trhu. Metóda PRINCE2 je popísaná v originálnej anglickej publikácii „Managing Successful Projects with PRINCE2®“.

 

Štandard PMI (Project Management Institute)

PMI je celosvetovo najrozšírenejší štandard pochádzajúci z USA. Je preferovaný najmä v USA a v podnikoch s americkým manažmentom alebo je vyžadovaný od ich dodávateľov. Pri certifikácii sa preveruje najmä pochopenie procesného prístupu podľa PMBOK® , prax uchádzača a  schopnosť implementovať nástroje projektového riadenia do praxe. Štandard je popísaný v anglickej publikácii „A Guide to the Project Managemnt Body of Knowledge“ (PMBOK Guide).

 

Tabuľka: Približné porovnanie medzinárodných štandardov projektového manažmentu

Parameter IPMA® (ICB) PRINCE2® PMI® (PMBOK®)
Všeobecná charakteristika štandardu súbor požadovaných spôsobilostí na riadenie projektov metóda riadenia projektov súbor najlepších praktík na riadenie projektov
Techniky a nástroje riadenia projektu odvoláva sa na ne popisuje iba dve, na zvyšné sa odvoláva popisuje ich
Procesy riadenia projektu odvoláva sa na ne popisuje procesy
(sú špecifické)
popisuje procesy
Záväznosť využitia procesov odvoláva sa na ne musia sa dodržať
(metóda funguje ako celok)
odporúčajú sa
Roly v organizácii projektu popisuje rolu manažéra projektu (programu, portfólia) popisuje všetky roly v organizácii projektu popisuje rolu manažéra projektu
Zručnosti zvládať medziľudské vzťahy (mäkké zručnosti) popisuje detailne nepopisuje popisuje iba čiastočne
Jazyk na certifikačnej skúške slovenský anglický, niektoré stupne slovensky alebo česky anglický
Využitie Univerzálne Iba v prostredí PRINCE2 Univerzálne

 Poznámka:
Spôsobilosť je kombinácia teoretických vedomostí, praktických zručností a postojov (knowledge, skills and attitudes).

IPMA, PRINCE2, PMI – aký je rozdiel?

Tabuľka: Základné certifikačné stupne a jazyk certifikačnej skúšky

Štandard Stupeň Názov Jazyk certif. skúšky Odpovedá úrovni (poznámka)
IPMA D Certified Project Management Associate (certifikovaný člen projektového tímu) SJ člen projektového tímu
C Certified Project Manager (certifikovaný projektový manažér) SJ projektový manažér
B Certified Senior Project Manager (certifikovaný manažér komplexných projektov) SJ manažér komplexných projektov
A Certified Project Director (certifikovaný riaditeľ projektov) SJ manažér strategických projektov
PRINCE2 Foundation PRINCE2 Foundation SJ, AJ začínajúci člen tímu (pozná metódu PRINCE2)
Practitioner PRINCE2 Practitioner ČJ, AJ člen tímu/projektový manažér
Professional PRINCE2 Professional AJ manažér ne-komplexných projektov
(používa sa veľmi zriedkavo)
MSP Managing Successful Programmes AJ manažér programu
(je to osobitný štandard)
PMI CAPM Certified Associate in Project Management AJ člen projektového tímu
PMP Project Management Professional AJ projektový manažér
PgMP Program Management Professional AJ manažér programu

Poznámka:
SJ – slovenský jazyk
ČJ – český jazyk
AJ – anglický jazyk

IPMA, PRINCE2, PMI – aký je rozdiel?

—————————————–

Ochranné známky a autorské práva

IPMA®, IPMA level D®, IPMA level C®, IPMA level B®, IPMA level A® sú registrované ochranné známky International Project Management Association.

PRINCE2®, PRINCE2® Foundation, PRINCE2® Practitioner, PRINCE2® Professional, MSP® sú registrované ochranné známky AXELOS Limited.

PMI®, CAPM®, PMP®, PgMP® PMBOK® sú registrované ochranné známky Project Management Institute.

 

Total Page Visits: 618 - Today Page Visits: 6