Projektové riadenie a Generácia Z 

Kto je to Generácia Z?

 

Generácia Z sa narodila medzi 1995 a 2012. Sú prvou generáciou, ktorá si nikdy nešetrila vreckové, aby si mohla kúpiť hudobný album na CD nosiči. Sú šokovaní, keď im poviete, že kedysi existovali len štyri televízne kanály. Nikdy nepoznali svet bez internetu. Vyrástli s rôznorodým obsahom na dosah jedného kliknutia cez predmet, ktorý bol predošlej generácii neznámy: smartfón.

 

Niekoľko základných čŕt tejto generácie, ktorá je vhodným kandidátom na pozíciu projektový manažér:

 

Medzi ďalšie znaky tejto generácie patrí tiež:

 • Schopnosť veľmi rýchlo a efektívne pracovať s informáciami, hlavne pokiaľ ide o ich vyhľadávanie, s čím môže súvisieť riziko diskrétnosti, ktorú majú nastavenú omnoho nižšie ako iné generácie.
 • Dokážu nadviazať priateľstvá v blízkom prostredí, ale aj za hranicami štátu vďaka sociálnym sieťam, čím si rozširujú obzor a neustále nadobúdajú nové kontakty. Toto im slúži ako veľká výhoda, ale zároveň majú čoraz väčší problém komunikovať tvárou v tvár.

„Projekty nie sú o grafoch a softvérových nástrojoch na ich riadenie. Ale o ľuďoch! Preto účastníci našich tréningov projektového riadenia najviacej oceňujú interaktívne cvičenia – tímové riešenie prípadových štúdií z praxe zakončené prezentáciami výsledkov tímovej práce.“

doc. Ing. Petr Všetečka, PhD.
riaditeľ vzdelávacej a poradenskej spoločnosti
GARANT PARTNER PLUS, s.r.o.

 

 • tímovo orientovaní a v skupine dokážu pracovať oveľa efektívnejšie ako samostatne. Nemajú problém začleniť sa do kolektívu a veľmi rýchlo si tak nájdu priateľov, čím zmizol u nich pocit rasovej, náboženskej alebo akejkoľvek inej nadradenosti. Potrebujú a chcú žiť vo svete, kde je úplná sloboda a dodržiavajú sa ľudské práva.
 • Cítia sa maximálne samostatní, ale neustále potrebujú pri sebe mentora, ktorý im bude ukazovať kroky, ako ísť ďalej.

„Vo vzdelávaní sa čoraz viac stretávame so záujmom o individuálne on-line konzultácie. Túto službu využívajú najmä mladí projektový manažéri pracujúci v zahraničí. Vďaka moderným technológiám v kombinácii s vlastnou anglicko-slovenskou knihou PROJEKTOVÉ MYSLENIE vytvárame moderné trendy vo vzdelávaní novej generácie projektových manažérov.“

 doc. Ing. Petr Všetečka, PhD.
riaditeľ vzdelávacej a poradenskej spoločnosti
GARANT PARTNER PLUS, s.r.o.

 

Myslenie Generácie Z

Myslenie Generácie Z je často:

 • skratkovité,
 • nesúvislé,
 • bez sústredeného rozvíjania informácií a logickej argumentácie,
 • ľahko strácajú pozornosť.

Je to spôsobené najmä prispôsobovaním sa myslenia toku informácií, ktoré sa častokrát objavujú a miznú bez súvislosti, ako napríklad pri surfovaní na internete. Príchodom technológií a najmä internetu sa mení kolektívna mentalita, pretože elektronické média zasahujú do nášho spôsobu myslenia, obrazotvornosti a podmieňujú chápanie sveta. Želania sa zhmotňujú v sekundách a tzv. instantnú gratifikáciu, čiže naplnenie ich túžob, očakáva táto generácia automaticky.

 

Zamestnávate Generáciu Z? Naučte sa ich motivovať!

Jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú motiváciu Generácie Z učiť sa, je spôsob, akým im sú informácie podávané. Učenie by malo byť:

 • viac aktívne,
 • viac plynulé,
 • viac individualizované,
 • lepšie uchopiteľné a viac interaktívne (napríklad hrou),

a taktiež by malo využívať vizuálne pomôcky najmä s nástrojmi, ktoré môžu ovládať.

 

Metódy vzdelávania odporúčané pre Generáciu Z

Jednou z metód výchovy a vzdelávania, ktorá zvyšuje motiváciu je aj tzv. Projektová metóda, vychádzajúca z projektového myslenia. V tejto metóde účastník alebo skupina účastníkov pracuje na komplexnom projekte – probléme (prípadovej štúdii). Úlohou lektora/trénera je metodicky radiť postupnosť krokov. Účastníci postupujú samostatne, vyhľadávajú informácie a podávajú správu o tom, čo a ako riešili.

Medzi čiastkové metódy využívané vo vzdelávaní Generácie Z patria:

 • metódy efektívnej komunikácie, ako je aktívne načúvanie a iné,
 • metódy rozvoja tvorivosti, ako sú Brainstorming, Philips 66 a ďalšie.

 

Záver
„Projektový manažér“ je univerzálna profesia, ktorú nájdete v ľubovoľnom odvetví hospodárstva. V súčasnom dynamickom svete sa bude táto profesia čo raz častejšie používať, pretože projekt je nástrojom riadenia zmeny.

Generácia Z v súčasnosti môže pracovať na pozíciách členov tímov alebo junior projektový manažér. Postupne však bude naberať skúsenosti pre seniorské pozície.

Ich silnou stránkou je sebavedomie, jazyková a IT gramotnosť, využívanie najmodernejších technológií a schopnosť elektronicky komunikovať s celým svetom. Ich slabá stránka, ktorú potrebujú intenzívne rozvíjať sú sociálne zručnosti, najmä osobná komunikácia a vystupovanie na verejnosti.

Ak máte vo svojom tíme Generáciu Z, využite ich silné stránky a pomôžte im odstrániť ich slabé miesta. Oplatí sa to.

Ak Vy sami ste Generácia Z – intenzívne na sebe pracujte, využívajte tréningy sociálnych zručností a projektového riadenia. Môžete byť v tejto univerzálnej profesii lídrami. Viacej sa môžete dozvedieť na našich kurzoch.

 

Použitá literatúra

BAUMAN, Z. 1999. Globalizace. Důsledky pro člověka. Praha: Mladá fronta, 1999. 157 s. ISBN 80-2044-0817-7.
KOULOPOULOS, T. – KELDSEN, D. 2014. Gen Z Effect: The Six Forces Shaping the Future of Business. Abingdon, UK: Taylor & Francis Group, 2014. ISBN-13, 978-1-62956-031-1
PANDIT, V. 2015. We Are Generation Z: How Identity, Attitudes, And Perspectives Are Shaping Our Future. BrownBook, Texas, 2015. 86 s. eBook. ISBN 978-1-61254-880-7.
ZELINA, M. 1995. Sloboda osobnosti. Šamorín: Fontana, 1995. 133 s. ISBN 80-857001-07-3.
STILLMAN, D. – STILLMAN, J. 2017. How the Next Generation Is Transforming the Workplace. HarperCollins, 2017. 320 s. ISBN 9780062475459.
ZELINA, M. 2000. Alternatívne školstvo. Prvé vydanie. Bratislava: IRIS, 2000. 255 s. ISBN 80-88778-98-0.

 

Stiahnite si článok v PDF: Projektové riadenie a Generácia Z

 

Máte otázky?
Napíšte nám ich do kontaktného formulára.

 

Autori:

Ing. Monika HATINOVÁ
marketingová manažérka
držiteľka certifikátu IPMA stupeň D
+421 940 399 379
marketing@garantpp.sk

  

doc. Ing. Petr Všetečka, PhD.
certifikovaný projektový manažér IPMA level B a PRINCE2 Practitioner
autor knihy PROJEKTOVÉ MYSLENIE
(PTBOKTM Guide, www.ptbok.com)
+421 905 800 995, vsetecka@garantpp.sk

 

 

Ako sa stať profesionálom? 

Hľadáte RÝCHLE riešenie?
Odporúčame anglicko-slovenskú knihu Projektové myslenie (PTBOK Guide).

Hľadáte KOMPLEXNÉ a TRVÁCNE riešenie?
Odporúčame manažérsky tréningový program Akadémia projektového manažmentu.

Hľadáte INÉ riešenie?
Kontaktujte nás, poradíme Vám:
vsetecka@garantpp.sk
+421 905 800 995