Pre koho sú potrebné certifikáty PRINCE2?

13. januára 2018
projektové riadenie certifikáty PRINCE2

PRINCE2 je medzinárodný štandard projektového riadenia, ktorý umožňuje certifikáciu jednotlivcov. Pre koho je tento štandard vhodný? A pre koho je nevyhnutný pri verejných zákazkách na Slovensku? Viac v článku …

 

 

 

 

Pre koho sú potrebné certifikáty PRINCE2?

 

PRINCE2 je jedna konkrétna metódy riadenia projektov. Bola vyvinutá britskou vládou a postupne sa rozšírila do celého sveta ako jeden z medzinárodných štandardov riadenia projektov. Veľkou výhodou tohto štandardu je, že podrobne popisuje všetky procesy riadenia projektu, ale aj roly osôb zapojených do riadenia projektu a ich zodpovednosti. Jedná sa teda o ucelenú a prehľadne spracovanú metódu riadenia projektov.

Podľa štandardu PRINCE2 je možné certifikovať jednotlivcov.
Certifikáty PRINCE2 sú v súčasnosti najrýchlejšie získateľné medzinárodne certifikáty projektového riadenia:

 • Najnižší stupeň PRINCE2 Foundation – môžete získať zložením skúšky (testu) na konci 3-dňového kurzu.
 • Vyšší stupeň PRINCE2 Practitioner môžete získať  zložením skúšky (test a prípadová štúdia) na konci následného 2-dňového kurzu.

Pre získanie vyššieho stupňa certifikátu, musíte byť držiteľom certifikátu nižšieho stupňa (postupné úrovne certifikácie). Pre získanie certifikátov PRINCE2 však nemusíte dokladovať Vašu prax z projektového riadenia.

Viacej o štandarde a o certifikácii PRINCE2 TU.

 

Pre koho sú potrebné certifikáty PRINCE2?

 

V roku 2017 boli na Slovensku schválené kľúčové dokumenty pre Strategické priority Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy (pozri TU).

Jedným zo schválených dokumentov v nadväznosti na Výnos č. 55/2014 Z. z.Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

 

3.3.3. Kvalifikovaný personál

Minimálna kvalifikácia pre obsadenie do projektových rolí Projektový manažér a Projektový dohľad je základná znalosť metodiky (min. PRINCE2 Foundation) a spôsobilosť riadiť/ kontrolovať projekty požadovanej komplexnosti. Všetky roly však musia ovládať internú smernicu projektového riadenia a tiež zdroje na ktoré sa odkazuje (napr. Výnos o štandardoch). Povinné osoby si pre projekt zabezpečia kvalifikovaný personál:

 • z vlastných zdrojov, spravidla vyškolením vlastných zamestnancov,
 • z externých zdrojov, spravidla na zmluvnom základe,
 • zo zdrojov iných inštitúcií verejnej správy, na základe vzájomnej dohody.

V prípade, ak povinná osoba obsadzuje projektové roly z externých zdrojov na zmluvnom základe, odporúča sa pri obstaraní použiť vyššie požiadavky na odbornú spôsobilosť (napr. PRINCE2 Practitioner), spôsobilosť riadiť/kontrolovať projekty požadovanej komplexnosti a prax z dôvodu zabezpečenia čo najlepšej kvality riadenia projektu.

Odborná spôsobilosť v prípade projektového manažéra projektu je splnená ak je držiteľom platného certifikátu/ov, potvrdzujúcich spôsobilosť riadiť projekty požadovanej komplexnosti. Odporúča sa definovať technickú spôsobilosť pre účely obstarávania nasledovne:

 1. prax v projektovom manažmente min. 5 rokov,
 2. držiteľ odborného certifikátu PRINCE2 Practitioner alebo ekvivalentný,
  za ekvivalentný sa považuje:
  PRINCE2 Professional
  IPMA A + PRINCE2 Foundation resp. IPMA B + PRINCE2 Foundation
  PgMP + PRINCE2 Foundation resp. PMP + PRINCE2 Foundation
  MSP Practitioner + PRINCE2Foundation.

 

projektový manažment certifikáty PRINCE2

 

Paradoxy súčasnosti

1)

Certifikáty PRINCE2 sú najrýchlejšie získateľné medzinárodné certifikáty bez nutnosti dokladovania praxe. Preto je certifikácie podľa medzinárodných štúdií považovaná za najmenej komplexnú (certifikáty majú nižšiu hodnotu) v porovnaní s inými medzinárodne uznávanými štandardami.

Certifikáty PRINCE2 dokladajú:

PRINCE2 Foundation – držiteľ certifikátu pozná metódu PRINCE2,

PRINCE2 Practitioner – držiteľ certifikátu pozná a vie použiť metódu PRINCE2.

Držitelia certifikátov podľa iných štandardov (IPMA, PMI) musia dôsledne a podrobne dokladovať svoju reálnu prax, reálne skúsenosti z praxe a prejsť náročným systém posudzovania a preskušovania svojich spôsobilostí na riadenie projektov.

2)

Štát vyžaduje dokladovanie certifikátov od dodávateľov vo verejných zákazkách, no veľakrát v praxi nevyžaduje, alebo nedohliada na, či aj podľa tejto metódy je daný projekt riadený.

3)

Štát vyžaduje dokladovanie certifikátov projektového riadenia od dodávateľov vo verejných zákazkách, no v praxi zástupcovia zadávateľa (osoby dohliadajúce na projekt ako sú členovia Projektovej rady) tento certifikát niekedy nevlastnia alebo metódu nepoznajú. Verme, že sa to v blízkej budúcnosti zmení…

 

Záver

Nech už je to tak alebo onak, pre uchádzanie sa o zákazky/granty v rámci projektov informatizácie verejnej správy potrebujete certifikáty PRINCE2 alebo kombináciu certifikátu PRINCE2 a certifikátu IPMA či PMI.

Ak certifikát PRINCE2 máte – využívajte túto metódu v praxi. Ak ho nemáte a chcete ho získať, vyberte si niektorý z kurzov – termíny a miesta konania kurzov TU.

Pre Váš profesionálny rozvoj odporúčame priebežne získať certifikáty podľa viacerých štandardov (PRINCE2, IPMA, PMI). Sami uvidíte – rozšírite si obzory v oblasti projektového riadenia podľa medzinárodných štandardov a výrazne Vám to pomôže pri riadení projektov v praxi.

Metóda PRINCE2 je overená metóda riadenia projektu. Už ju len úspešne zaviesť do praxe riadenia verejných aj súkromných projektov …

 

Pozri tiež:

Viacej o štandarde PRINCE2 (klikni)

Termíny aktuálnych kurzov (klikni)

IPMA, PRINCE2, PMI – aký je rozdiel? (klikni)

 

Obchodné známky a autorské práva

PRINCE2®, PRINCE2® Foundation, PRINCE2® Practitioner, PRINCE2® Professional, MSP®, PRINCE2 Agile™ a logo PRINCE2 sú registrované obchodné známky AXELOS Limited.

Ilustračné foto: http://www.samphotostock.cz

 

 

 

Autor

Petr Všetečka PTBOKdoc. Ing. Petr VŠETEČKA, PhD.
certifikovaný projektový manažér IPMA-B a PRINCE2 Foundation
autor knihy PROJEKTOVÉ MYSLENIE (PTBOKTM Guide, www.ptbok.com)
autor manažérskeho vzdelávacieho programu AKADÉMIA PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU
+421 905 800 995
vsetecka@garantpp.sk

 

 

Ako sa stať profesionálom? 

Hľadáte RÝCHLE riešenie?
Odporúčame anglicko-slovenskú knihu Projektové myslenie (PTBOK Guide).

Hľadáte KOMPLEXNÉ a TRVÁCNE riešenie?
Odporúčame manažérsky tréningový program Akadémia projektového manažmentu.

Hľadáte INÉ riešenie?
Kontaktujte nás, poradíme Vám:
vsetecka@garantpp.sk
+421 905 800 995

 

 

Total Page Visits: 340 - Today Page Visits: 4