Starý a nový projektový trojuholník

20. mája 2016

Projektoví manažéri majú mať spôsobilosti a dočasné právomoci vrcholového manažmentu

Vedeli ste, že len 3 až 5% projektov dosiahne stopercentný úspech? Aké sú svetové trendy úspešnosti projektov? Aké sú predpovede (rozmach pracovného trhu a platov projektových manažérov)? Sú projekty podporované vrcholovým manažmentom organizácií? Aké zručnosti projektových manažérov sú nevyhnutné, aby úspešne riadili projekty?

 xx
Starý a nový projektový trojuholník

 

„Vedeli ste, že projektoví manažéri majú mať spôsobilosti a dočasné právomoci vrcholového manažmentu, pretože sa podieľajú na implementácii strategických zmien do organizácie?“
Na odbornej konferencii „Projektový manažment – Minulosť verzus budúcnosť“ v Zlíně, Česká republika (18. 5. – 19. 5. 2016) vystúpil pán Daniel Podolský s príspevkom „Starý a nový projektový trojuholník“.

Vo  svojom pútavom vystúpení sa zameral na veľmi aktuálne oblasti projektového riadenia:

 • Trend v úspešnosti projektov
 • Úloha projektov v organizácii
 • Prečo starý projektový trojuholník nepostačuje
 • Aké zručnosti projekt vyžaduje – nový trojuholník
 • Sú potrebné zručnosti k dispozícii?
 • Dopad nového trojuholníka na projektový manažment a jeho organizáciu

Posledný prieskum PMI Pulse of the Profession 2016 ukázal, že v porovnaní s predchádzajúcim rokom úspešnosť projektov neustále klesá, kedy príliš často dochádza k prekračovaniu schváleného rozpočtu, nesplneniu kvalitatívnych kritérií alebo nedodržaniu časového harmonogramu. Uvedené ciele, ktoré sú zhmotnené „klasickým“ projektovým trojuholníkom a stále tvoria kostru projektového riadenia, už nedokážu dostatočne dobre postihnúť dnešný meniaci, ťažko odhadnuteľný svet.

 

Účastníci konferencie sa dozvedeli: 

 • aké sú súčasné svetové trendy úspešnosti projektov a predpovede dynamického rastu odvetvia projektového manažmentu,
 • aké sú trendy rastu pracovným miest vo vybratých  krajinách so silnými ekonomikami v rokoch 2010 – 2020 a aký je plánovaný ekonomický dopad projektového manažmentu na tieto krajiny,
 • výsledky výskumu PMI (Project Management Institute, USA) v oblasti správneho chápania významu projektov vrcholovým manažmentom – ako nástroja na dosahovanie plánovaných stratégií,
 • aké zručnosti sa vyžadujú od profesie projektový manažér a aký dopad na výkonnosť organizácií má nedostatok talentov,
 • čo je považované za nový projektový trojuholník (PMI Talent Triangle),
 • aké je úloha personálneho oddelenia (HR, Human resources) v procese zabezpečenia a udržania talentov na projektové riadenie.

 

Zo záverov vyplynuli alarmujúce štatistiky 

 • až 61% vrcholových manažérov tvrdí, že ich vlastná organizácia má vážne ťažkosti s pretavením stratégií do bežných operácií a procesov – pretože často nechápu, že každá strategická zmena v organizácii sa deje prostredníctvom programov a projektov,
 • iba polovica realizovaných projektov je zladených so stratégiou organizácie, čo marí naplnenie očakávaní zúčastnených strán,
 • 40% zadávateľov projektov (angl. Project Sponsor) sa vôbec nezapája do riadenia projektov,
 • personálne oddelenia nechápu strategický význam projektových manažérov pre organizáciu (projektovým manažérom pripisujú iba podpornú rolu), nevyhľadávajú talentovaných projektových manažérov a nemajú vytvorený systém na ich kariérny rast,
 • 71% projektov má problémy ohľadom rozpočtu, termínu alebo kvality dodávky,
 • 50% projektov končí úplným nezdarom,
 • 31% projektov je ukončených pred dokončením,
 • len 3 až 5% projektov dosiahne stopercentný úspech!

 

Text príspevku je publikovaný so povolením autora

Podolský1
Autor:
Daniel Podolský
člen predstavenstva PMI Slovakia Chapter
LinkedIn: https://sk.linkedin.com/in/daniel-podolský-0b328a2b/cs

 

________________________
Stiahnite si:
PDF – prezentácia – PMI_SK_Stary_a_novy_trojuholnik

________________________
Ochranné známky a autorské práva
PMI® je registrovaná ochranná známka Project Management Institute, USA.